Spring naar hoofd-inhoud

Gegevensbescherming

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke Informatie") die u mogelijk verstrekt op de website superlative-adventure.com ("Website" of "Dienst") en een van zijn gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, "Diensten") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze Website exploitant ("Operator", "wij", "ons" of "onze"). Door de Website en de Diensten te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of leiden.

Automatisch verzamelen van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en als zodanig hanteren wij het no logs beleid. Wij mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de Website en Diensten te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie op te stellen over het gebruik en verkeer van de Website en de Diensten. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd op een manier die een specifieke gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Verzamelen van persoonlijke informatie

U kunt toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waarmee iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter bepaalde functies op de Website wenst te gebruiken, kan u gevraagd worden om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt of online formulieren op de Website invult. Deze informatie kan, indien nodig, het volgende omvatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, enz.
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, enz..
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.
 • Alle andere materialen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals artikelen, afbeeldingen, feedback, enz..

Een deel van de informatie die wij verzamelen is rechtstreeks van u via de Website en Diensten. Wij kunnen echter ook Persoonlijke Informatie over u verzamelen uit andere bronnen zoals openbare databanken en onze gezamenlijke marketingpartners. U kunt ervoor kiezen om ons uw Persoonlijke Informatie niet te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker zijn over welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Website en Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten wij bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Indien u de informatie die wij vragen niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om u de gevraagde producten of diensten te leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Aanmaken en beheren van gebruikersaccounts
 • Versturen van administratieve informatie
 • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
 • Feedback van gebruikers vragen
 • Verbeteren van de gebruikerservaring
 • Prijstrekkingen en wedstrijden beheren
 • Algemene voorwaarden en beleid afdwingen
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillige gebruikers
 • Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen
 • De Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de manier waarop u met de Website en Diensten omgaat, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door opt-out), zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een van de andere onderstaande rechtsgrondslagen. In elk geval zullen wij u graag toelichten welke specifieke rechtsgrond op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Informatie beheren

U hebt de mogelijkheid om bepaalde Persoonlijke Informatie die wij over u hebben te verwijderen. De Persoonlijke Informatie die u kunt verwijderen kan veranderen naarmate de Website en de Diensten veranderen. Wanneer u Persoonlijke Informatie verwijdert, kunnen wij echter een kopie van de ongewijzigde Persoonlijke Informatie in onze bestanden bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze filialen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Indien u uw Persoonlijke Informatie wenst te verwijderen of uw account definitief wenst te verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de Website.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen wij uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derden die met ons samenwerken, alle andere filialen en dochterondernemingen waarop wij een beroep doen om te helpen bij de werking van de Website en de Diensten die voor u beschikbaar zijn. Wij delen geen Persoonlijke Informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie voor deze doeleinden uitsluitend delen met derden wier privacybeleid overeenstemt met dat van ons of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Deze derden krijgen Persoonlijke Informatie die zij alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij geven hen geen toestemming om Persoonlijke Informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Bewaring van informatie

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw Persoonlijke Informatie is verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Zodra de bewaarperiode is verstreken, wordt de Persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van gegevens

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. U hebt het recht kennis te nemen van de rechtsgrondslag voor de overdracht van informatie naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die door ons zijn genomen om uw informatie te beschermen. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante secties van dit Beleid te controleren of door contact met ons op te nemen via de informatie in de sectie Contact

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder hebt u het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om bijwerking of correctie te vragen; (v) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor enig ander doel dan de opslag ervan; (vi) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om van ons te verkrijgen dat uw persoonlijke informatie wordt gewist; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst waaraan u deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een aan ons toegekend openbaar gezag of met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

Gegevensbeschermingsrechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten en streeft de Operator ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonlijke Informatie te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot uw Persoonlijke Informatie die wij bewaren en de mogelijkheid te hebben om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Informatie.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken de Persoonlijke Informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om de Persoonlijke Informatie die volgens u onvolledig is, aan te vullen.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken om uw Persoonlijke Informatie te wissen onder bepaalde voorwaarden van dit Beleid.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie.
 • U hebt het recht om beperkingen te vragen op de verwerking van uw Persoonlijke Informatie. Wanneer u de verwerking van uw Persoonlijke Informatie beperkt, kunnen wij deze opslaan maar zullen wij deze niet verder verwerken.
 • U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de Operator op uw toestemming heeft vertrouwd om uw Persoonsgegevens te verwerken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Operator via de contactgegevens in dit document. Wij wijzen u erop dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten om ons in staat te stellen na te gaan of u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van deze persoon. U moet voldoende details verstrekken om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen hebben geverifieerd en hebben bevestigd dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit Beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten zonder hun toestemming. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Website en de Diensten, neem dan contact met ons op. U moet ook minstens 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie in uw land (in sommige landen kunnen wij uw ouder of voogd toestemming geven om dit namens u te doen).

Cookies

De Website en Diensten maken gebruik van "cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om de Website en Diensten te beheren. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar internetcookies.org

Do Not Track signalen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracering naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken wanneer zij zich in de loop der tijd op verschillende websites begeven. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal doorgeven is nog niet uniform. Als gevolg daarvan zijn de Website en de Diensten nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden doorgegeven te interpreteren of erop te reageren. Desondanks, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken wij ons gebruik en verzamelen van uw persoonlijke informatie.

E-mail marketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden doorgeven, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie. Wij zullen de via e-mail verzonden informatie bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act zal in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk worden aangegeven van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketing e-mails stopzetten door de uitschrijfinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult echter essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in haar controle en bewaring. Geen enkele datatransmissie via het Internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd. Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens uitgewisseld tussen u en de Website en Diensten niet kan worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Inbreuk op gegevens

In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Website en de Diensten in het gedrang is gekomen of dat Persoonlijke Informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met rechtshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet verplicht is. Wanneer wij dit doen, zullen wij een kennisgeving op de Website plaatsen of u een e-mail sturen.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Website en Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte brengen van alle wezenlijke wijzigingen in de manier waarop wij Persoonlijke Informatie behandelen. Wanneer wij dit doen, zullen wij u een e-mail sturen om u op de hoogte te brengen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via contactinformatie die u hebt verstrekt. Elke bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het publiceren van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Informatie echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld. Beleid werd aangemaakt met WebsitePolicies.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door toegang tot en gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Indien u contact met ons wenst op te nemen om meer te vernemen over dit Beleid of indien u ons wenst te contacteren in verband met eender welke aangelegenheid met betrekking tot individuele rechten en uw Persoonsgegevens, kunt u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar mail@sac.me.